Aleviler için Kur’an çıktı!
Alevilerden alternatif Kur’an… “Kur’an-ı Hakim”… Diyanet ‘in kendilerini dışladığını belirten Aleviler, Diyanet ’in benimsediği Kur’an-ı Kerim’i tanımadıklarını ortaya koyarak, kendi Kur’an’larını çıkardılar. Alevi dedelerinden Nazmi Nizami Sakallıoğlu’nun öncülüğünde, Alevi dedeleri ve alimleri tarafından öztürkçe olarak hazırlanan Kur’an-ı Hakim, piyasaya çıktığında epey gürültü koparacağa benziyor.

Ehlibeyt olarak tanımladıkları Hz. Ali ile ilgili ayetlerin mevcut Kur’an’da yer almadığını belirten Alevi dedeleri, bu nedenle alternatif Kur’an hazırladıklarını belirtiyorlar. Kuran-ı Hakim, Kuran-ı Kerim gibi 114 sure, 30 cüz ve 604 sayfadan ibaret.

Hazreti Muhammed, ölümü sırasında iki emanetinin olduğunu bildiriyor. Biri Kur’an, diğeri de Ehlibeyt. Yani, damadı Hazreti Ali ile ilgili ayetler. Peygamberin ölümünün ardından kanlı iktidar savaşları, Ebubekir, Osman ve Ömer’in hükümdarlıkları, daha sonra da Emeviler. Hepimizin bildiği gibi Hasan-Hüseyin’in katli. Emeviler, kan ve vahşet dolu hükümranlıkları sırasında Kur’an’da Hazreti Ali’yle ilgili bütün ayetleri ortadan kaldırıyor. Kalan ayetler ikiye, üçe bölünüp çoğaltılıyor. Aleviler ve Sünniler arasındaki tartışma, işte o zamandan bu yana devam ediyor.

alevi-kurani-yazari-nazmi-nizami-sakallioglu-alevi-yazar-ali-balkiz-dabbetul-arz-nokta-dergisi-arsivleri (5)
Kur’an-ı Hakim yazarı Nazmi Nizami Sakallıoğlu (1995)

Bu iddialar, Alevilerin önümüzdeki günlerde piyasaya çıkaracakları Alternatif Kur’an’ın “Sunuş”unda dile getiriliyor. Evet, yanlış okumadınız: “Alternatif Kur’an”. Aleviler, sonunda kendi Kur’an’ını çıkardı. Türkiye’de büyük tartışma yaratacak olan bu Kur’an, -“Kur’an-ı Hakim” adıyla yayınlanacak.

Alevi dedeleri tarafından hazırlanıp Ayyıldız Yayınları tarafından piyasaya çıkarılacak olan kitabın adı “Kur’an-ı Hakim”. Kur’an-ı Hakim 3,5 yılda hazırlanmış. Kitabı hazırlayan ve son şeklini veren Alevi dedelerinden Nazmi Nizami Sakallıoğlu. Fakat Kur’an-ı Hakim’in hazırlanışında çok sayıda Alevi dedesinin katkısı var. Alevi dedelerinin “Alternatif Kur’an” dedikleri kitap, önümüzdeki hafta Alevi vatandaşlara dağıtılması için paketleniyor.

Kur’an-ı Hakim, arka ve ön kapağında “Kur’an Heyet Alevi Dedeleri” diye belirtiliyor. Kitabın her iki yüzünü de, Kur’an-ı Kerim gibi kabartma işleme yapılmış. Kapağı açıldığında, karşınıza gelen sayfanın en üstünde “Ehlibeyt muhiplerine Kelam-ı Kadim” yazılı. Bu satırların altında, kitabın adı Kur’an-ı Hakim ve öztürkçe meali beliriyor. Onun altında, “Bu meal, ehlibeyt muhibbi-sadıkları olan Alevi alimlerinin katkıları teşvikleri ve himmetleri-gayretleri ile Dabbe-tü’l-Arz Profesör 1400 tarafından tanzim-tashih edilmiştir.” denilerek kimlerin hazırladığı belirtiliyor. En altta ise, kitabın basıldığı yer Ayyıldız Yayınlan’nın ismi yer alıyor. “Dabbetü’l-Arz Profesör 1400” anlamı ise, kitabı hazırlayıp son şeklini veren Alevi dedesi Nazmi Nizamı Sakalüoğlu’nun unvanı olarak gösteriliyor. Hak Habercileri anlamına gelen Dabbetü’l Arz’ların çok yakın gelecekte topluma yeni haberler verecekleri de belirtiliyor.

Kur’an’da 400 ayet noksan
Bu sayfanın arka yüzünde ise, “ithaftır” başlığı altında şu cümlelere yer veriliyor. “İş bu mecal-ı kerim, ehliyet inancı ile yaşayan Ehlibeyt inancından dolayı iftira-istismarlara ve ithamlara uğratılarak şehid edilen, zulümler gören Hanedan-ı Ehlibeyt Dostları’nın mübarek ruhlarına ve anılarına ithaf olunur.”

Üçüncü sayfada, Kelam-ı Kadim adına Ehlibeyt muhibbi (alevi) alimleri dedeleri heyetinin sunuş yazısına yer verilmiş. 5.5 sayfadan olaşan bu sunuş yazısının başlığı “Kur’an ve İnsan.” Sunuş yazısı “Saygıdeğer müminler, sevgili dostlar-muhib’ler” diye başlıyor. Sunuş yazısında, çeşitli hususlara yer veriliyor. Burada, Kur’an’dan gerçeklerin çıkartılmış olduğu ve Kur’an metinlerinin noksan olduğu ifade edilerek şu satırlara yer veriliyor:

“Alemlere rahmet peygamberimizin vefatından sonra, saltanat koltuğuna oturanlar, Kur’anı kendi düzenlerinin göstergesine çevirdiler. Kur’an’da bulunması gereken nice nice gerçekleri Kur’an’dan çıkardılar. Bazı ayetlerin içindeki kelimeleri değiştirdiler. 6666 ayet iddiası ile zamanımıza kadar gelen Kur’an’ı, en sonunda 400 küsur Ayet noksanı ile topluma zerk ettiler. Şu anda piyasalarda satılan, evlerde saklanan, inananlarca okunan Kur’an, hem ayet olarak noksandır hem de birbirini tamamlayan ayetler bölünmeye uğratılmıştır.

Kuran’ın Ehlibeytten ve Ehlibeyt’in Kur’andan ayrılmayacağının buyruğu bizzat cenab-ı peygamber’imiz tarafından emrolduğu halde, Diyanet görevlisi hocalar, müftülerin, ömürlerinde bir kere olsun Ehlibeyt emanetini cemaate haber vermedikleri belirtiliyor. Ehlibeyt’in kanına girenlerin de, şimdiki Diyanet görevlilerinin olduğunu söyleyen Alevi dedeleri. Diyanet hocalarının hata yaptıklarını belirtiyor ve bu hatalarından vazgeçmeye çağırıyorlar; “Biz bu meseleyi bu şekilde öğrenmemiştik. Bundan sonra hatamızı telafi ederiz” diyebilirlerse kendilerine ebedi güzel nasibler niyaz ederiz.”

alevi-kurani-yazari-nazmi-nizami-sakallioglu-alevi-yazar-ali-balkiz-dabbetul-arz-nokta-dergisi-arsivleri (3)

ALEVİ YAZAR ALİ BALKIZ:
“Alevi şeriatçılar atakta”
“Alevilik bir yaşamdır, yaşayan bir olgu, bir kültür ve felsefedir. Yaşamla örtüşür ve dolayısıyla hep çağdaştır. Onu bu özelliğinden sıyırıp 1300 yıl öncesinin dogmatik ve skolastik kalıpların içine götürmeye kimin gücü yeter, ayrıca kimin hakkıdır?” Aleviliğin okunacak en büyük kitabı insandır. O gerçeği hiçbir zaman Arap çöllerinde ve kavimler arası bir kavgada, kılıçların ucunda aramamıştır. “Benim Kâbe’m insandır” diyen Alevi ozanı da bunu söyler. “Biz evrenin Tanrısı olarak ancak insan bulduk” diyen Estarabatlı Fazlullah da, Tanrıyı arayan, sonunda kendisinde bulur diyen Feridun Atlar da, “Enel-hak” diyen Hallacı Mansur da aynı şeyi söyler.
“Pir Sultanım der varalım/ Anda günahlar görelim/ Azrail’e bir soralım/ Kendi canın alan kimdir”.’” diyen Pir Sultan’ı da hangi Kur’an ile Tanrı’nın huzuruna çıkaracaksınız. Alternatif Kur’an girişiminden anlaşılan o ki; Alevi’nin şeriatçısı da atakta. Ancak bu girişimin Alevi halk üzerindeki etkisi de ancak sünni şeriatçının etkisi kadar olacaktır, asla fazla değil. Çünkü Alevi halk hangi kılıkta olursa olsun şeriatçıyı iyi tanır.”

ALEVİ KUR’AN’ININ YAZARI NAZMİ NİZAMİ SAKALLIOĞLU:
“Ben 1400 senenin hesabını soran bir hak habercisiyim”

— Kur’an-ı Kerim ile Kur’an-ı Hakim arasında ne gibi farklar var?
Sakallıoğlu: Bunlar teferruat soruları. Toplumun dinine, imanına faydası olmayan sorular. Kur’an kelimesini çıkardıktan sonra geriye “Kerim” kelimesi kalır. Bir de Hakim kelimesi kalır. Bu da hükmeden ile hükmedilenin ölçüsüdür. Kur’an şu andaki haliyle noksandır. İçerisinden pek çok yer çıkartıldı. Belki de yarı yarıya. Az da olsa birtakım ilaveler yapıldı. Ne hazindir ki Sünni kardeşlerimiz Peygamberimiz tarafından emanet edilen Kur’an’ı geçim kaynağı, diğer Ehlibeyt’i de hasıraltı etmişlerdir. 1950 ve 1960’lı yıllarda da Alevi ve Bektaşi kardeşlerimiz kuru kuruya Ehlibeyt’e sahip çıkarken Kur’an’ı hasıraltı etmişlerdir.

— O halde insanlar neden Kur’an-ı Hakim’e ihtiyaç duydu? Bir takım eksiklikler var dediniz. Bunlardan birkaç örnek verebilir misiniz?
Sakallıoğlu: Şu anda piyasada bulunan Kur’an’ların noksanlığı, arada bazı zihin bozucu ilaveler. Bir hakim kelimesi ile kerim kelimesini bir ölçüde meydana çıkarmaktadır. Yüzde 30 ilave yaptık. Bize o kadar izin verilmiştir. Ama yaptıktan sonra tekrar ilaveler yapıldı mı bilmiyorum. Onu da görmedim.

— “Bize bu kadar izin verildi” diyorsunuz. Kim tarafından?
Sakallıoğlu: Kainat nizamı, alemlere rahmet olan Cenab-ı Peygamber’in neslinin elindedir. Zamanlara hükmeden Mehdi Aleyhisselam’ın zamanlarına doğru geliyoruz. Bize verilen izin miktarı yüzde otuz oranında. Bazı gerçekleri Kur’an a yazdık. Bazı gerçeklerden o zamana geldiğimizi biliyoruz. Sünni kardeşlerimiz de gerçeklerin meydana çıkacağını biliyorlar.

Alevilerin kendi Kur’an’ları için kamuoyuna hazırladıkları duyuru şöyle:
“Diyanetin dışladığı Aleviler, kendi Kur’an’ını çıkararak Diyanet’in ve Sünnilerin benimsediği Kur’an’ları tanımadıklarını ortaya koydular. Alevi dedeleri ve alimleri tarafından alışılmışın dışında ve farklı bir yorumla hazırlanıp Ayyıldız Yayınları tarafından basılan Kur’an piyasaya çıktı.”

alevi-kurani-yazari-nazmi-nizami-sakallioglu-alevi-yazar-ali-balkiz-dabbetul-arz-nokta-dergisi-arsivleri (8)

Alevi dedeleri tarafından hazırlanıp Ayyıldız Yayınları tarafından piyasaya çıkarılacak olan kitabın adı “Kur’an-ı Hakim”. Kur’an-ı Hakim 3,5 yılda hazırlanmış. Kitabı hazırlayan ve son şeklini veren Alevi dedelerinden Nazmi Nizami Sakallıoğlu. Fakat Kur’an-ı Hakim’in hazırlanışında çok sayıda Alevi dedesinin katkısı var. Alevi dedelerinin “Alternatif Kur’an” dedikleri kitap, önümüzdeki hafta Alevi vatandaşlara dağıtılması için paketleniyor.

Kur’an-ı Hakim, arka ve ön kapağında “Kur’an Heyet Alevi Dedeleri” diye belirtiliyor. Kitabın her iki yüzünü de, Kur’an-ı Kerim gibi kabartma işleme yapılmış. Kapağı açıldığında, karşınıza gelen sayfanın en üstünde “Ehlibeyt muhiplerine Kelam-ı Kadim” yazılı. Bu satırların altında, kitabın adı Kur’an-ı Hakim ve öztürkçe meali beliriyor. Onun altında, “Bu meal, ehlibeyt muhibbi-sadıkları olan Alevi alimlerinin katkıları teşvikleri ve himmetleri-gayretleri ile Dabbe-tü’l-Arz Profesör 1400 tarafından tanzim-tashih edilmiştir.” denilerek kimlerin hazırladığı belirtiliyor. En altta ise, kitabın basıldığı yer Ayyıldız Yayınları’nın ismi yer alıyor. “Dabbetü’l-Arz Profesör 1400” anlamı ise, kitabı hazırlayıp son şeklini veren Alevi dedesi Nazmi Nizamı Sakalloğlu’nun unvanı olarak gösteriliyor. Hak Habercileri anlamına gelen Dabbetü’l Arz’ların çok yakın gelecekte topluma yeni haberler verecekleri de belirtiliyor.

alevi-kurani-yazari-nazmi-nizami-sakallioglu-alevi-yazar-ali-balkiz-dabbetul-arz-nokta-dergisi-arsivleri (9)

Kaynak: 1995, Nokta Dergisi