Bugünün genç kızları, bugünün genç erkekleri için ne diyorlar? Münevver genç kızlarımıza «Bugünün genç erkeklerinin meziyetleri ve kusurları nedir, kendilerinden neler bekliyorsunuz?» diye sorduk. Büyük bir alâka ile karşılanan bu ankete aldığımız cevapları neşrediyoruz.

SİYASİ AYLIK MECMUA — Sahibi: Yusuf Ziya Ortaç // Yazı işlerini fiilen idare eden: Ahmet Koçer // Teknik Sekreter: Selâmi Yurdatap // Daimi yazarlar: Peyami Safa, Faruk Nafiz Çamlıbel, İsmail Habib Sevük, Reşat Nuri Güntekin, Orhan Seyfi Orhon, Doğan Nadi, Ordinaryüs Profesör Dr. R. Kazancıgil, Reşat Ekrem Koçu, Vahdet Gültekin, Lale Oraloğlu // Ressamlar: Münif Fehim, Necmi Rıza, Şevki, Ömer Apa, Mehmet Tekdal, Fuat Yılmaz, Sezgin, Nuri Cemil // Foto: Sabah, Othmar, Osman Özcan // Tashih: Dâniş Remzi Korok

ÇAĞLIYAN BİRYETİŞİR (1952, Plaj güzeli)
— Şurası muhakkaktır ki, devrimizin erkekleri eskilere nispetle daha makûl ve toleranslı düşünüyorlar. Mutaassıp zihniyetin yıkılmış olması memnuniyet vericidir. Şimdiki erkekler modern seviyeye yaklaşmak azmindeler. Giyimleri umumiyetle zevkli. Fakat şunu da söylemek isterim ki, bunda mübalâğa ederek gömleklerinin etekleri dışarıda gezen delikanlılar sinirime dokunuyor. Fakat bence züppelik iki üç sene öncekine nispetle azalıyor. Erkeklerimiz olgunlaşma yolundalar.

Diğer taraftan en büyük kusurları evlenmeyi en son akıllarına getirmeleri. Sonra ekserisi hayatı ciddîye almayıp işi oluruna bağlıyorlar. İstikbâli hiç düşünmüyorlar. Eğlenceye daha çok zaman ayırdıkları için de büyük bir kısmı olgunlaşmak ve tekâmül etmek için zarurî olan malûmata sahip değil maalesef.

Bu sayı ile birlikte verdiğimiz «Yüzme Öğreniniz» adlı 32 sahifelik kitap ilâvemizi müvezzilerden isteyiniz.

AYTEN KANUNİ (Diş hekimi)
— En büyük kusurları tahsilini bitirdikten sonra gayet cüz’î bir maaşla İstanbul’da kalmayı tercih etmeleridir. Zamanımızın gençleri fazla lâübali ve şımarık. Kendilerine itimatları yok, her şeyü hükûmetten bekliyorlar. Serbest bir mesleğe atılanı gayet az. Samimî ve dürüst bir arkadaşlığı derhal lâübaliliğe döküp bundan bir menfaat ummak yoluna sapıyorlar. Şark ve garp ideolojilerini birbirine meczedememişler. Kötü bir şeyi tenkit ediyorlar fakat hemen arkadan kendileri yapıyorlar. Sonra eğlenmek için içmenin şart olduğunu sanıyorlar. Bu arada kumarı da zikredebiliriz. Eskiye nazaran bugünkü genç erkekler daha kültürlü oluyorlar. Bugünün gençlerini çalışkan, dinamik, itimada şayan, her şeyi zasmanında yapmasını bilen, dürüst, olgun, namuslu, kendine güveni olan ve iyi bir aile terbiyesi gören gençler olmalarını arzu ediyorum.

0149-adnan-menderes-doneminde-imara-acilan-arsalar-1953-leventevler-nicin-sizin-arsaniz-olmasin (1)
Niçin sizin de İstanbul’da bir arsanız olmasın? Denize nazır fevkâlade arsalar. TEL:21518

YÜKSEL SALDIRAN (Sanat okulu talebesi)
— Genç erkeklerimizin ekserisi hareketli, espritüel ve şakacı oluyorlar. Eğlence ve zevk kadehini sonuna kadar içmek istiyorlar. Yudum yudum değil. Birbirleriyle konuşurken tahsil derecelerini ölçmenize imkân yok. Çünkü sözlüklerdeki kelimeleri pek nadir kullanıyorlar. Holywood yıldızlarının tam listesini ezberden biliyorlar fakat «Yirmi Türk Büyüğü»nün adını sıralarken tereddüt ettikleri çok vakidir. Gergin, entellektüel ve kendine güvenen gençler olmalarını arzu ediyoruz.

0149-aydabir-dergisi-1953-yusuf-ziya-ortac-ellilerde-genc-kiz-olmak-ellili-yillarda-universite-ogrencisi-kizlar-3
Gönderilen yazılar ve resimler basılsın basılmasın iade edilmez! ADRES: Nuruosmaniye Caddesi No:57, İstanbul // TEL: 21811

KADRİYE NAZ (Lise mezunu)
— Genç erkeklerin ekserisi egoist ve fazla alaycı oluyorlar. Bununla beraber mücadele kabiliyetleri oldukça yüksek, zekidirler. Bence kusurları, hataları kolay kolay kabul etmemeleri, büyüğe hürmet, küçüğe şefkat düsturuna fazla ehemmiyet vermemeleridir. Tahsil çağından lâyıkile istifade etmelerini ve boş vakitlerini poker/tavla oynamakla değil, kültür seviyelerini yükseltecek şeylerle meşgul olmalarını bekleriz.

0149-frigidaire-buzdolabi-reklamlari-1953-firijider-burla-biraderler-hakiki-frigidaire

ŞÜKRAN İZMİRLİ (Stajyer terzi)
— Bugünkü gençler çağlarının icaplarını ifrat derecesine vardırıyorlar. Lüzumundan fazla spor merakı, kulüp münakaşaları tahammül edilecek şey değil. Meziyetleri temiz ve şık giyinmekte garplılardan üstün olmalarıdır. Kusurları birçoklarının hâlâ bize cariye gözü ile bakmaları, tahsil ve hayata atılış devrelerindeki onlardan üstünlüğümüzü, faaliyet ve başarılarımızı yadırgamalarıdır. Eskilerin saygı, terbiye ve şefkatları onlara örnek olmalarıdır.

0149-aydabir-dergisi-1953-yusuf-ziya-ortac-ellilerde-genc-kiz-olmak-ellili-yillarda-universite-ogrencisi-kizlar-4

NERİMAN YEŞİLOĞLU (Gazetecilik Enstitüsü)
— Türk erkekleri hakkında çok kompleks şeyler düşünüyoruz. Bir kere bizim erkeklerimiz dünyanın en karakter sahibi erkekleridir. Fakat çok kaba oluyorlar. Çoğu arkadaşlıkla dostluğu ayırt etmekten âciz. Biz Türk erkeklerini, şark bünyesi içinde garp zihniyeti taşıyan erkekler görmek istiyoruz. Bir kızın bir erkekle arkadaşlık etmek istemesi, onun en tabiî hakkıdır. Erkekler kadına hürmet etmesini bilmelidir. Bir kadına hürmet etmesini bilmeyen erkek, yarın seciyeye düşkün bir kadını evladına ana yapabilir. Kadına hürmet edilmezse pespaye oluyor. Kendini beğendirmek için başka yollara sapıyor. Kadına hürmet etmek, onun mantosunu tutmaktan tamamen ayrı bir şeydir. Sonra kadın bir eşya olmaktan kurtulmalıdır. Kadın aşkta da müsavi olmalı, dostlukta da, vazifede de. Bizim genç erkeklerde hiç ferdî teşebbüs yok. Mesela üniversiteyi bitiriyorlar, sonra senelerce kahve köşelerinde devletin kendilerine iş vermelerini bekliyorlar.

0149-puro-sabun-reklami-1953-yuzunuz-sabun-degildir-ellili-yillarda-kadin-ve-guzellik
YÜZÜNÜZ ÇAMAŞIR DEĞİLDİR! Beyaz sabun yerine PURO tuvalet sabunu kullanınız! Meşhur cilt mütehassıslarının kanaatine göre cilt bozukluklarının %85’i iyi sabun kullanmamaktan ileri gelmektedir.

GÜLTEN ÖZDEMİR (Hukuk talebesi)
— Bugünün genç erkekleri müspet bir yolda, şuurlu adımlarla yürümektedir. Onlar, ne istediğini, ne yaptığını bilen bir seviyededir. Yarınki Türkiye’nin bütün mes’uliyet yükünü omuzlarına alacak olan genç erkek arkadaşlarımın bu olgunluğu şüphesiz bizler için büyük bir sevinç kaynağı teşkil etmektedir. Vakıa bu söylediğim vasıfların dışında kalanlar da vardır. Ama çok şükür ki, onların sayısı herhangi bir zümreyi teşkil edemeyecek derecede azdır. Netice olarak diyebilirim ki, bugünün genç erkeklerini, gayeleri ve ona gitmek için seçtikleri yollarda azimle çalışmaları bakımından beğeniyor ve takdir ediyorum.
 Kaynak: 1953, Ayda Bir Dergisi